راهنماهای مربوط به کارمندان
راهنمای ورود به سیستم گلستان
راهنمای ارائه درس
راهنمای پردازش اصلاح نمره و درس
راهنمای ثبت نام (انتخاب واحد) و ترمیم (حذف و اضافه) دانشجو
راهنمای ثبت نام گروهی دانشجو
راهنمای پردازش تعریف پروژه، پایان نامه، سمینار و کارآموزی دانشجویان
راهنمای پردازش ثبت و تایید نمره (لیست نمره استاد) دانشجویان
راهنمای پردازش اطلاعات جامع دانشجو
راهنمای پردازش پذیرش نهایی دانشجو
راهنمای پردازش فارغ التحصیلی دانشجو
راهنمای پردازش پرداخت های دانشجو
راهنمای پردازش تخفیف و اضافه شهریه ترم
راهنمای پردازش تدريس و فعاليتهاي آموزشي اساتيد
راهنمای پردازش اطلاعات جامع استاد
راهنمای آماده سازی سیستم جهت ارزشیابی
راهنمای تسویه حساب دانشجو ویژه کارمندان
راهنمای استفاده از گزارشها